فرم استخدام
  • 1مرحله 1
  • 2مرحله 2
  • 3مرحله 3
  • 4دریافت کد رهگیری

لطفا کد ملی را وارد نمایید

لطفا کد ملی معتبر وارد نمایید

{{ShowMessageWithTrackingCode}}


{{ShowMessageDescAdmin}}
اطلاعات شخصی

لطفا نام را وارد نمایید

لطفا نام خانوادگی را وارد نمایید

لطفا نام پدر را وارد نمایید

لطفا تاریخ تولد را وارد نمایید

لطفا تاریخ تولد را وارد نمایید

لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید

لطفا تلفن همراه را وارد نمایید

لطفا تلفن ثابت را وارد نمایید

لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید

لطفا وضعیت نظام وظیفه خود را انتخاب نمایید

لطفا استان خود را انتخاب نمایید

لطفا شهر خود را انتخاب نمایید

شغل درخواستی

لطفا الویت اول شغلی را انتخاب نمایید

لطفا الویت دوم شغلی را انتخاب نمایید

لطفا حقوق درخواستی را وارد نمایید

لطفا نحوه همکاری را انتخاب نمایید

وضعیت تحصیلی

لطفا آخرین مدرک را مشخص نمایید

لطفا وضعیت تحصیل را مشخص نمایید

مشخصات ظاهری و جسمی

لطفا قد خود را مشخص نمایید

لطفا وزن را مشخص نمایید

سایر اطلاعات
زبان خارجی
عنوان زبان: خواندن: نوشتن: مکالمه: ترجمه:
{{x.Lang}} {{x.Read}} {{x.Write}} {{x.talk}} {{x.Translation}}


سوابق شغلی
نام محل کار سمت شغلی: از تاریخ تا تاریخ سابقه بیمه میزان حقوق تلفن آدرس علت ترک کار
{{x.NameWork}} {{x.JobPosition}} {{x.FromDate}} {{x.ToDate}} {{x.Insurance}} {{x.Salary}} {{x.Tel}} {{x.Address}} {{x.LeavingWork}}


مشخصات دوره های آموزشی و تخصصی
عنوان دوره مدت به ماه نوع مدرک
{{x.Period}} {{x.Month}} {{x.Evidence}}


معرف
نام نام خانوادگی نسبت شغل شماره تماس آدرس
{{x.FirstName}} {{x.LastName}} {{x.Ratio}} {{x.Job}} {{x.Tel}} {{x.Address}}


تصاویر

لطفا عکس خود را انتخاب نمایید

لطفا عکس خود را وارد نمایید

لطفا عکس خود را وارد نمایید

لطفا عکس خود را وارد نمایید

لطفا عکس خود را وارد نماییداطلاعات شما با موفقیت ثبت گردید
کد رهگیری شما {{TrackingCode}} می باشد